HUISREGELS

 

 

 • Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen;

 

 • Bij een eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeraarspasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen. Wij zijn verplicht deze te controleren;

 

 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut;

 

 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak;

 

 • Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van te voren af te melden. Wanneer dit niet het geval is zullen de kosten in rekening worden gebracht;

 

 • Op uw afsprakenkaartje wordt, per behandeling, aangegeven op welke praktijklocatie u behandeld wordt;

 

 • De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van    de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen;

 

 • Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte en op onze website;

 

 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat hiermee akkoord;

 

 • Door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte of langdurige afwezigheid) kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen zal worden door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u;

 

 • In de gehele praktijk geldt een algemeen rookverbod;

 

 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan;

 

 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan;

 

 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken;

 

 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren;

 

 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief  worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als  patiënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier;

 

 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen;

 

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte;

 

 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling;

 

 • Fysiotherapie Minkenberg & Theisen is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiotherapie Minkenberg & Theisen verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

 

 • Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er tevens een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt:

 

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;

 

 • Indien er bij, bijv. geloofsovertuiging, bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden;

 

 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;

 

 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn;

 

 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden;

 

 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten;

 

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden;

 

 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden;

 

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.
2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©